Liittyminen

Asiakas ja laitos sopivat keskenään liittymisestä ja vedenkäytön ehdoista. Liittymisasioissa (liittymismaksuissa, hakemuksen täyttämisessä, tonttijohtojen aineen, koon ja sijoituksen määrittelyssä) Teitä palvelee vesihuoltopäällikkö Jussi Kruus, puh. 0440 212 701.

viemärityömaa
Vesihuoltolaki velvoittaa liittämään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella olevan kiinteistön laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.

Liittymis- ja käyttösopimus

Vesihuoltolaki 21 § edellyttää kirjallista sopimusta kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ja laitoksen palvelujen käytöstä. Vesi- ja/tai viemäriliittymissopimus kiinteistön omistajan (liittyjä) ja vesihuoltoyhtiön välille tehdään yhtiön toimistossa (Asematie 2).

Liittyjä täyttää ensin liittymishakemuksen ja antaa tässä tiedot mm. kiinteistöstä ja sen käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta sekä mahdollisista muista asioista. Lisäksi tarvitaan hyväksytyt asema- ja pääpiirustukset, joista kopiot jäävät laitokselle.

Kun laitos on hyväksynyt liittymishakemuksen tai antanut lausunnon toimitusehtojen kohdan 2.3 mukaisista asioista, tehdään liittyjän ja laitoksen kesken sopimus liittymisestä ja käytöstä, liittymis- ja käyttösopimus. Liittymissopimus olisi hyvä tehdä vähintään 2 viikkoa ennen liittymän rakentamista, sillä tonttijohtoja ei voida liittää ennen kuin liittymissopimus on tehty ja liittymismaksu maksettu.

Sopimusehdot

Vesihuoltolain mukaan asiakkaan ja laitoksen välillä noudatetaan sopimusta, sopimusehtoja sekä vesihuollon yleisiä toimitusehtoja.

Liittymän rakentaminen

Vesi- ja viemärijohdot on syytä tehdä ennen muiden rakennustöiden aloittamista.

Rakennuksen vesi- ja viemärijohdot on pääsääntöisesti sijoitettava siten, että ne voidaan ilman suurehkoja toimenpiteitä ja rakenteita särkemättä korjata tai vaihtaa. Maahan asennettuna niiden on kestettävä vahingoittumattomana ja toimivana maanpaineen, kuormituksen, maaperän syövyttävyyden ja sijaintipaikan mahdollisen painuman aiheuttamat rasitukset.

Liittyjä teettää kiinteistönsä tonttijohdot valitsemallaan alan urakoitsijalla, sillä vaatimuksella että kiinteistön vesihuoltolaitteiston on sovittava yhteen laitoksen laitteiston kanssa. Vesilaitteistossa on oltava sulkemismahdollisuudet, jotta se on toimintakelpoinen ja helposti huollettavissa. Sulkuventtiilit tulee asentaa talovesijohtoon sekä mittarin molemmille puolille.

Laitos rakentaa tarvittavat vesi- ja viemärilaitteet liittämiskohtaan saakka ja liittyjä rakentaa/ rakennuttaa oman tonttijohtonsa liittämiskohdasta liitettävään rakennukseen. Laitos asentaa kustannuksellaan liittämiskohtaan tai sen läheisyyteen vesijohdon sulkuventtiilin sekä viemäriin liityttäessä suorittaa tonttiviemärin liittämisen runkoviemäriin.

Liittämiskohta on pääsääntöisesti asemakaava-alueella kiinteistön rajalla ja asemakaava-alueen ulkopuolella kiinteistön rajalla tai tonttivesijohdon ja runkojohdon yhtymäkohdassa. Liittämiskohta yksilöidään sopimuksessa. Liittyjän tulee tarvittaessa hankkia maanomistajan suostumus tonttijohtonsa rakentamista varten, mikäli tonttijohtoa joudutaan sijoittamaan jonkun muun kuin liittyjän omistaman kiinteistön alueelle.

Liittyjä voi rakennuttaa tonttijohto-osuutensa haluamallaan urakoitsijalla. Vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen käytettävien tarvikkeiden tulee kuitenkin olla tyyppihyväksyttyjä ja rakentamisessa on noudattava viranomaisten ja vesilaitoksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Laitos rakentaa tarvittaessa korvausta vastaan tonttijohdon valmiiksi.

Vesimittarin asennus

Vesimittarin asennuspaikan tulee olla lämmin ja lattiakaivollinen tila.Vesimittarin tulee olla helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavisa sekä suojassa pakkaselta ja kuumuudelta ym. vahingollisilta vaikutuksilta. Mittarin sijoituspaikaksi sopii esim. tekninen tila tai kodinhoitohuone. Asennuspaikasta riippumatta mittarille on varattava tilaa vähintään 0,6 m korkeasti ja 0,6 m pitkästi.

Mittarin asennus tilataan siinä vaiheessa, kun kiinteistö on asumiskelpoinen ja mittari voidaan asentaa. Ennen mittarin asennusta rakentamiseen käytettyä vettä ei laskuteta.

Laitos hankkii ja asentaa vesimittarin kutakin vesiliittymää kohden.Asennukseen kuuluvat työt ja tarvikkeet (ei vesimittaria) laskutetaan liittyjältä, jonka omaisuudeksi ne jäävät. Mittaritarvikepakettiin kuuluu 2 kpl sulkuventtiilejä (takaisku- ja kulmaventtiili) ja 2 kpl liittimiä. Asennustyöt kuuluvat tarvikkeiden hintaan, mikäli ne voidaan asentaa mittarin asennuksen yhteydessä. Vesimittarin omistaa ja kunnossapitää vesilaitos. Kts. Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot kohta 5.2.

Vastuurajat = kunnossapitovastuu

Vastuurajat määritellään sopimusehdoissa. Verkostojen rakentamis- ja kunnossapitoraja on johtojen liittämiskohdassa. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kunnossapitovelvollisuuden alkavaksi.

Vesijohdon talosulkuventtiilin ja vesimittarin omistaa ja kunnossapitää vesilaitos. Vesimittarin sulku- ja takaiskuventtiilin kunnossapidosta vastaa liittyjä.